Jakou máte přibližnou úroveň své němčiny?

Aneb co o Vás prozradil rozřazovací test?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
POKROČILÉMU ZAČÁTEČNÍKOVI ÚROVNĚ A2


Jak na tom jako pokročilý začátečník jsem a co už umím?

Rozumím nejběžnější slovní zásobě, větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se se mě bezprostředně týkají, např. základní informace o mně a mé rodině, nakupování, práce, moje město. Dokáži komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

Umím jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se mých nejnaléhavějších potřeb. Orientuji se v textu inzerátu, oznámení, krátké zprávy, v jízdním řádu. Navážu společenský kontakt, ale udržet konverzaci je pro mě těžké. Umím napsat jednoduchý dopis, oznámení, poděkování.

Porozumění

Čtení

Zvládám číst krátké jednoduché texty. Dále umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Poslech

Rozumím větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se se mě bezprostředně týkají. Např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, popisu místa a zaměstnání. Dokážu pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Psaní

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Zvládám napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování, přání k narozeninám.

Mluvení

Mluvení bohužel nebylo součástí tohoto samo-rozřazovacího testu. Nicméně pokud se nacházíte na úrovni A2, tak je pravděpodobné, že s mluvením jste na tom takto...

Ústní interakce

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládám velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumím natolik, abych konverzaci sám/a dokázal/a udržet.

Samostatný ústní projev

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Co můžu dělat dál?

Záleží na vašich prioritách a k jakým účelům potřebujete němčinu používat. Zda-li chcete mluvit, číst, víc psát, anebo třeba jen poslouchat podcasty a rozumět mluvenému slovu. Anebo všechno dohromady. Možností je mnoha. Je třeba si určit směr a udělat si v tom pořádek.

I tady vám mohu pomoci a nasměrovat vás, abyste nemrhali svojí energií, financemi a časem, ale měli v tom jasno a věděli odkud kam kráčíte a jakými prostředky toho dosáhnete. Abyste optimalizovali své úsilí a měli z něj skvělé výsledky.

Přece jenom už znáte dost věcí a bylo by škoda už nabyté vědomosti zahodit, ale naopak cílevědomě a konzistentně pokračovat a rozšiřovat je. A všechno to, co už znáte, co nejvíce ukotvit v praxi. To znamená, reálně je umět používat. Pokud máte rezervu v mluvení, je třeba opakovat, mluvit, opakovat, mluvit. Přirozeně. V lehkosti a pohodě. V respektu ke svým zájmům, času a energii. Mluvit o tématech, která vám jsou blízká. Werden wir miteinander sprechen? :-)

Anebo mi můžete napsat přímo tady.