Obchodní podmínky

aneb jak to u nás chodí

Skype a osobní výuka

Čl. I.
Základní ustanovení

 1. Obsah Všeobecných obchodních podmínek. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzdělávacího centra SOLIS ORTUS s.r.o., zastoupené Ing. Markétou Královou (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníka (dále jen „Objednatel"), které se vztahují ke smlouvě o zajištění výuky (dále jen „Smlouva“).
 2. Obsah smlouvy. Obsah smlouvy tvoří tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník služeb, ve kterém je možno nalézt nabídku poskytovaných služeb a jejich ceny (dále jen „Ceník“).

Čl. II.
Uzavření smlouvy

 1. Vznik smlouvy. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká vyplněním a odesláním objednávky objednatelem a akceptací této objednávky poskytovatelem. Následně vyzve poskytovatel objednatele k uhrazení služeb. Objednávkový formulář může zákazník vyplnit a odeslat elektronicky na internetových stránkách poskytovatele (www.solisortus.cz nebo www.marketakralova.cz).
 2. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Čl. III. 
Předmět plnění

 1. Předmětem plnění může být výuka cizího jazyka, doučování odborného předmětu, výuka hry na hudební nástroj v individuálním kurzu pro 1 až 3 osoby (dále jen „kurz“).
 2. Všechny kurzy se konají individuálně v závislosti na konkrétních požadavcích objednatele, které stanoví před začátkem výuky, popř. v průběhu trvání smlouvy dle aktuálních potřeb (místo a termín konání kurzu, počet studujících ve skupinách, rozsah poskytované výuky jednotlivým studujícím, resp. skupinkám studujících, potřebné jazykové znalosti lektorů, apod.).
 3. Lekce kurzu je možné čerpat online přes internet pomocí programu Skype nebo osobně na zvoleném místě v daný čas, který si objednatel stanoví po dohodě s poskytovatelem.
 4. Cena kurzu je stanovena zvlášť pro jednotlivce a malou skupinku osob od jednoho do tří účastníků. Kurz pro jednotlivce je pořádán pouze online přes internet pomocí programu Skype a cena platí pro jednoho účastníka. Kurz pro malou skupinku je pořádán buď online nebo osobně a je určen max. pro 3 osoby, cena je fixně stanovena. V případě, že se kurzu zúčastní pouze jedna nebo dvě osoby, hradí cenu v plné výši. Poskytovatel neručí za naplnění kurzu třemi osobami. Účastníky do skupinky si k sobě hledá objednatel sám. Před začátkem výuky bude objednatel informovat poskytovatele o tom, jakou formu kurzu bude využívat (jednotlivec vs. skupinka; online vs. osobně).
 5. Výuka bude poskytována objednateli v takovém rozsahu, který si vybral v objednávkovém formuláři.
 6. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů. Studijní materiály mohou být k zakoupení u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů. Je dobrou vůlí poskytovatele, zda k výuce poskytne nějaké materiály.
 7. Kontaktní osobou poskytovatele ve věcech plnění je Ing. Markéta Králová: tel. +420 728 242 385; email: info@solisortus.cz
 8. V případě jazykové výuky bude výuka přizpůsobena požadavkům objednatele na úrovni minimálně A1, A2 a dále B1, B2 atd. podle SERR (Evropský referenční rámec pro jazyky).
 9. Výuka může být též poskytována přímo v místě bydliště lektora či lektora.
 10. Poskytovatel je oprávněn poskytovat výuku pouze prostřednictvím kvalifikovaných lektorů s potřebnými znalostmi k výuce.
 11. Lektor musí mít dostatečné vzdělání a zkušenosti, které mu umožní vést plnohodnotnou a komplexní výuku ke spokojenosti objednatele. Jeho schopnost pracovat s klienty mnohonárodnostního spektra na různých úrovních vzdělání a různého věku musí být na vysoké úrovni.

Čl. IV.
Povinnosti a oprávnění poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat výuku ve sjednaném rozsahu a kvalitě dle pokynů objednatele.
 2. Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování výuky kvalifikovanými lektory. Poskytovatel je povinen vyžádat si písemný souhlas objednatele s každým lektorem, který bude poskytovat výuku, a poskytnout objednateli doklady prokazující dostatečnou kvalifikaci tohoto lektora.
 3. Plní-li poskytovatel předmět smlouvy pomocí externích lektorů, odpovídá tak, jako by předmět smlouvy plnil sám.
 4. Poskytovatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky.
 5. Poskytovatel má právo vyžadovat od objednatele vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezapsat objednatele do jím zvoleného kurzu, pokud odmítne vyplnění rozřazovacího testu nebo pokud výsledek testu neodpovídá úrovni objednatelem zvoleného kurzu.
 6. Splní-li objednatel všechny podmínky pro přihlášení do kurzu a uhradí-li plnou výši ceny, je poskytovatel povinen mu zajistit plnohodnotnou výuku v celém rozsahu, který byl smluvními stranami stanoven.
 7. Poskytovatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí zákazníkovi plnou výši již uhrazené ceny. 
 8. Z vážných důvodů může poskytovatel zrušit výuku i v jejím průběhu. V takovém případě vrátí dodavatel zákazníkovi alikvotní výši uhrazených finančních prostředků v závislosti na počtu vyučovacích lekcí, které neproběhly.
 9. Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a poskytovatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a neopravňuje jej k vrácení zaplacených peněz za kurz.

Čl. V.
Povinnosti a oprávnění objednatele

 1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu poskytované výuky nebo k tomu účelu pověřit jiné osoby.
 2. Pokud při poskytování výuky budou zjištěny vady, je objednatel povinen písemně vyrozumět poskytovatele o zjištěných vadách a uvést požadovaný termín odstranění vad.
 3. Objednatel je oprávněn odvolat výuku jednotlivých vyučovacích lekcí (dále jen „Výuka“). Odvolání výuky je objednatel nebo studující povinen sdělit minimálně 12 hodin předem lektorovi nebo kontaktní osobě poskytovatele, uvedené v článku III. odst. 7 této smlouvy. V případě, že nebude odvolání výuky omluveno včas, je poskytovatel oprávněn objednateli účtovat plnou výši ceny za výuku.
 4. V případě, že se výuka neuskuteční z důvodů na straně poskytovatele, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, požadovat náhradní výuku. Místo a čas náhradní výuky bude v takovém případě sjednáno dohodou smluvních stran.
 5. Objednatel je povinen uhradit a převzít objednanou výuku. Objednatel nemá nárok na vrácení peněz za kurz ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv momentu po uhrazení kurz rozhodne výuku neodebrat. Pokud objednatel po první lekci zjistí, že mu daný lektor nevyhovuje, informuje o tom poskytovatele. Ten mu v co nejkratším čase zajistí bezplatně nového lektora. Klient má tuto lekci zdarma a neodčítá se mu od jeho zakoupeného počtu lekcí. V případě spokojenosti s výukou i lektorem však hradí plnou výši lekce, popř. se mu lekce odečte od základu předplacených lekcí. Garance vrácení peněz se vztahuje pro případ, že objednatel vážně onemocní a nebude moci kurz vyčerpat. V tomto případě je objednatel povinen onemocnění prokázat lékařskou zprávu.
 6. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a poskytovateli vzniká právo na úhradu objednané výuky dle ceníku. Objednatel nemá v případě neodebrání objednané výuky nárok na vrácení peněz již uhrazené výuky ani její části. Odmítne-li objednatel převzít objednanou výuku ze zdravotních důvodů, které doloží lékařskou zprávou, má právo na vrácení alikvotní části uhrazených peněz za část výuky, kterou ze zdravotních důvodů nemohl odebrat. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním životě zákazníka.
 7. Zákazník má právo před zahájením kurzu znát učebnici, podle které bude kurz veden. Učebnice není zahrnuta v ceně kurzu a zákazník je povinen si ji obstarat na vlastní náklady.
 8. Při platbě bankovním převodem je zákazník povinen použít variabilní symbol v souladu s pokyny poskytovatele.

Čl. VI. 
Časové dispozice výuky

 1. Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech, které si stanoví objednatel společně s poskytovatelem nebo lektorem. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části zaplacených peněz.
 2. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

Čl. VII. 
Cena

 1. Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů poskytovatele, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceník naleznete také na webových stránkách poskytovatele (www.solisortus.cz, www.marketakralova.cz).

Čl. VIII. 
Platební podmínky

 1. Závaznou rezervaci místa v kurzu potvrdí poskytovatel objednateli až po uhrazení plné výše ceny kurzu.
 2. Objednatel objednává a hradí kurz prostřednictvím platformy webových stránek www.solisortus.cz, kde si kurz vybere, navolí množství lekcí, které si chce předplatit, následně vybere, zda-li upřednostňuje platbu bankovním převodem nebo online platební kartou. Vyplní své osobní údaje a odešle objednávku. V případě platby převodem mu na jeho email, který vyplnil v objednávce, přijde zálohová faktura se všemi údaji, kam má přesměrovat platbu. Po uhrazení kurzu a připsání peněz na účet poskytovatele, přijde objednateli na email daňový doklad. V brzké době ho zkontaktuje poskytovatel nebo jeho zástupce, domluví se s objednatelem na veškerých podmínkách výuky a nabídne výuku objednateli k odebrání.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli zálohu 75% z předpokládané celkové výše zakázky vztahující se k překladům a tlumočení. Doplatek objednatel uhradí po odebrání služby.

Čl. IX
Zpracování osobních údajů

 1. Při uzavírání smlouvy je objednatel povinen sdělit dodavateli své osobní a jiné údaje uvedené v objednávkovém formuláři, a to včetně svého rodného čísla, pokud to bude poskytovatel vyžadovat (dále jen „Údaje“), v opačném případě má dodavatel právo uzavření smlouvy odmítnout a objednávku neakceptovat. Veškeré údaje, které poskytovatel od objednatele získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovávány v databázi poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje objednatele budou poskytovatelem využívány za účelem plnění smlouvy, případně k dalším účelům uvedeným níže v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Poskytovatel nebude poskytovat údaje objednatele třetím osobám.
 2. Souhlas objednatele se zpracováním údajů. Objednatel dává poskytovateli souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb a údajů poskytnutých objednatelem poskytovatele v rámci marketingových průzkumů) k obchodním a marketingovým účelům dodavatele, včetně provádění průzkumu trhu. Zákazník dále dává poskytovateli výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně.
 3. Odvolání souhlasu. Objednatel je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.
 4. Likvidace osobních údajů. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností poskytovatel vymaže údaje zákazníka ze své databáze aktivních objednatelů. Objednatel však dává poskytovateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky obchodu a služeb objednateli. Objednatel má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.

Čl. X. 
Reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 2. Pokud uzná poskytovatel reklamaci zákazníka za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.
 3. Důvodem reklamace nemůže být fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor. Důvodem reklamace dále nejsou studijní materiály.  

Čl. XI. 
Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad výuky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá lekce.
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení

 1. Dostupnost smluvních dokumentů. Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou k dispozici v sídle poskytovatele a na internetových stránkách www.solisortus.cz a www.marketakralova.cz.
 2. Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty. Vyplněním přihlášky do kurzu zákazník dodavatele potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a souhlasí s nimi. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou poskytovatelem objednateli, mají přednost Všeobecné obchodní podmínky a Ceník.
 3. Doručování. V případě, kdy dodavatel zasílá zákazníkovi jakékoliv písemné oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si zákazník v objednávce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si zákazník korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou zákazník uvedl jako své trvalé bydliště/místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se zákazník o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení poskytovateli, a to podle toho, co nastane dříve.
 4. Neplatnost ustanovení Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 6. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 7. Tyto obchodní podmínky se považují za Všeobecné obchodní podmínky vzdělávacího centra SOLIS ORTUS s.r.o., se sídlem Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav II., IČ: 06501125, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283220, zastoupená jednatelkou Ing. Markétou Královou, neplátce DPH a platí pro poskytování individuálních, skupinových a firemních kurzů pro veřejnost i firmy, tlumočnických služeb, překladů, korektur a sestavování podkladů pro odborné práce. Tyto podmínky jsou platné pro všechny objednatele ve veřejných i firemních individuálních a skupinových kurzech.
 8. Účinnost. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2014.

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, seznámili jste se s našimi obchodními podmínkami, plně jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme :)

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

KDO JSME A KDE NÁS můžete KONTAKTOVAT

Prodávajícím je SOLIS ORTUS s.r.o., se sídlem Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 06501125, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283220, zastoupená jednatelkou Ing. Markétou Královou se sídlem Benátky 35, 582 63 Ždírec nad Doubravou, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Chotěboř IČ: 01147081. Neplátce DPH.

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info@solisortus.cz,
 • pro vyřizování reklamace na emailové adrese: podpora@solisortus.cz,
 • upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese našeho sídla: Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav II..

JAK OBCHODUJEME

 • Jsme firma, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy a nahrávky, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) v oblasti výuky jazyků a osobního rozvoje. Blíže se o našich produktech dozvíte v části NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.solisortus.cz, www.marketakralova.cz). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby, máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, byl jste předem informován o všech náležitostech smlouvy, seznámil jste se s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a souhlasíte s nimi. Vámi uvedené údaje v objednávce o Vás považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní, např. www.solisortus.cz, www.marketakralova.cz. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy a nahrávky, semináře, webináře, knihy, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výuky jazyků a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace, sebe-disciplíny a času. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s DPH, či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, pokud je prodávající plátcem DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 30 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.8 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej
informačních produktů a služeb s použitím internetu

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
 12. Splátkový prodej
 13. Živé akce - semináře
 14. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je SOLIS ORTUS s.r.o., se sídlem Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav II., IČ: 06501125, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283220, zastoupená jednatelkou Ing. Markétou Královouuzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

http://solisortus.cz/

https://marketakralova.cz/

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, pokud je prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, pokud je prodávající plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro,
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další,
 3. bankovním převodem na základě faktury.

3.6. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl.11 OP.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

3.10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy a nahrávky, semináře, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Není dovoleno modifikování, prodávání ani další předávání obsahu, bez písemného souhlasu majitele a autorských práv k dané části.

5.4. Části obsahu dostupné pouze registrovaným uživatelům je určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi neregistrované uživatele je posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek.

Uživatel webu souhlasí, že při porušení kázně, nebo pravidel stránek, mohou být údaje zveřejněny, nebo poskytnuty třetí straně.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 • Odešlete formulář prosím emailem na info@solisortus.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • CD, DVD, knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu provozovny vzdělávací centrum SOLIS ORTUS, Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • CD, DVD, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti,
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@solisortus.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme Vám u vybraných produktů (online vzdělávací programy, nahrávky a webináře) možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program pro Vás není vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@solisortus.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výuky jazyků a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání online produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace, sebe-disciplíny, času, zdravotního stavu apod.

9.2.V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu online programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v online programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti SOLIS ORTUS s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Markétou Královou. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám SOLIS ORTUS s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@solisortus.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze SOLIS ORTUS s.r.o., se sídlem Erbenova 643/17, 293 01 Mladá Boleslav II., IČ: 06501125, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283220, zastoupená jednatelkou Ing. Markétou Královou, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

 1. A) PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE
 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodejcem.
 • Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp. odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
 • Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí splátky řádně a včas.
 • Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 • Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 • U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 14 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.
 1. B) ŽIVÉ AKCE - SEMINÁŘE
 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, pokud je prodávající plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře, absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení/odhlášení zašlete emailem na adresu info@solisortus.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  • Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.
  • Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).
  • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
  • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@solisortus.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. června 2016.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.